Вимоги до тез доповідей

Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше трьох. Автори відповідають за вірогідність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше 3 сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва освітнього закладу/установи, організації, населеного пункту, e-mail автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела у тексті робляться в квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення тез наведено в додатку.

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не відповідають наведеним вище вимогам або поданим несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез.

Тези доповіді приймаються на електронну адресу: evvevv@ukr.net. (Вікторія Ємець) Контактний телефон: (096) 48-98-028; (044) 48-95-517; (097) 96-00-092