Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Індекс УДК розташовують перед заголовком статті.

Відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) із зазначенням міста, ORCID ID (https://orcid.org/register), email, телефон. Зазначені відомості необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Ім’я та прізвище автора транслітерують відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55 (http://ukrlit.org/transliteratsiia).

Заголовок (назву), анотацію та ключові слова статті необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Обсяг анотації однією мовою має бути не менше 1800 знаків (одна сторінка тексту). Ключові слова – від трьох до п’яти.

Відповідальність за якість і зміст англомовного блоку несе автор.

 Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. / 12 стор. / 21600-22000 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Основний текст статті має бути обсягом 10–12 сторінок (список літератури, анотації, ключові слова в зазначеному обсязі не враховуються). Параметри сторінки: формат А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля: верхнє поле – 30 мм, нижнє – 30 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, абзацний відступ – 10 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені у текстовому редакторі Word, обовʼязково мають бути згруповані. Посилання на джерела в тексті необхідно наводити в порядку їх наведення в тексті статті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела (наприклад, [1, с. 235] або [2, с. 8; 3, с. 45]). Обов’язковим є посилання на всі джерела, вказані в списку використаних джерел.

Список літератури має становити 12–14 джерел (оптимальна кількість) і не містити посилань автора на самого себе. Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного посилання (ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»). Додатково подається References (транслітерований список літератури), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA – American Psychological Association (див. посилання на правила транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia і з російської мови - http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень і бути не давнішою 5–10-ти років. Перевагу варто надавати матеріалам з високим індексом впливовості та базовим монографіям, що мають DOI, який необхідно вказувати через пробіл після бібліографічного опису джерела в списку літератури. DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org. Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.

Статті, що подаються проходять перевірку на плагіат - Unicheck

Наукові статті, які надійшли до редакції журналу, проходять через інститут рецензування.

Рецензування

 1.  Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.

 2.  Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців. Стаття направляється на рецензування лише якщо вона відповідає тематиці журналу, засновується на сучасних світових дискусіях у відповідній галузі, послуговується сучасними методологіями і не містить подвійного перекладу.  

 3.  Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами. Для рецензування всіх статей кожного числа обирається принаймні десять або більше рецензентів.

 4.  Редакція у двомісячний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Головний редактор особисто надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.

 5.  В рецензії відзначається:

  •  оригінальність і наукова новизна статті;

  •  коректність цитувань;

  •  відповідність змісту статті її назві;

  •  чи враховує автор найсучасніші публікації в тій царині філософського знання, якій присвячено статтю.

  •  чи містить матеріал подвійний переклад;

  •  остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,

  •  а також (за наявності) ті недоліки статті, що не є предметом наукової дискусії й мають бути виправлені автором.

 6.  Головний редактор складає єдиний список зауважень рецензентів і надсилає його авторові.

 7.  Головний редактор має право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.

 8.  Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. 

 9.  Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.

 10.  Якщо висновки рецензентів позитивні, це є, як правило, основною підставою для прийняття статті до публікації. Але Редколегія, у окремих випадках, має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.

 11.  Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.

 12.  Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.

 13.  Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

Положення про конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, розглядаються як конфіденційні документи. Вони не будуть показані або обговорені з іншими, крім випадків, коли це погоджено з редактором. Неопубліковані матеріали, розкриті в представленому рукописі, не будуть використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Інформація, яка не підлягає розголошенню, або ідеї отримані під час проведення незалежної оцінки повинні бути конфіденційними і не повинні використовуватися для особистої вигоди.
Редакційна колегія не розголошує відомості, які стали відомі в процесі вивчення поданих статей та інших матеріалів, за винятком автора, рецензента (рецензентів).