ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • С. В.  Дембіцька д-рка пед. наук, професорка кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, sofiyadem13@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2005-6744
  • М. О. Мястковська канд. пед. наук, старша викладачка кафедри комп’ютерних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, marinenka1@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0427-6664

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-05

Ключові слова:

професійна підготовка, мобільні інформаційно-комунікативні технології, мобільні додатки, охорона праці, вдосконалення освітнього процесу.

Анотація

Актуальність розглянутого питання полягає в тому, що сучасному соціальному середовищу притаманний надзвичайно швидкий темп розвитку техніки і технологій. Здійснюється впровадженням інноваційних технологій практично в усі сфери життя і виробництва. Відповідно має зреагувати і система вищої освіти, метою якої є підготовка сучасного компетентного фахівця, здатного до роботи в умовах інновацій. Особливості використання мобільних технологій в освітньому середовищі вищої школи стали об’єктом низки наукових досліджень. Однак невирішеними залишаються питання активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти з використанням мобільних технологій, доцільного поєднання мобільних і традиційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців, що і зумовило вибір напряму наукового дослідження та формулювання його мети. Проаналізовано переваги (організація інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу; зменшення витрат на технічне оснащення лабораторій; забезпечення наочності; надання віддаленого доступу; можливість моделювання виробничих ситуацій тощо) та недоліки (малий розмір екрана; низький рівень захисту конфіденційної інформації; висока вартість мобільних пристроїв із сучасними можливостями тощо) використання мобільних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців. Запропоновано приклад використання мобільного додатка Android Studio для вдосконалення викладання дисципліни «Основи охорони праці». На початковому етапі створено лабораторну роботу, яка дає змогу досліджувати параметри мікроклімату виробничого середовища в різних виробничих ситуаціях. Перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо в розширенні функцій пропонованої лабораторної роботи із врахуванням специфічних умов праці (на будівництві, під час виконання зварювальних і монтажних робіт тощо) та розробленні системи лабораторних робіт з охорони праці з використанням мобільних додатків.

Посилання

Tkachuk, H. V. (2018). Osoblyvosti vprovadzhennja mobiljnogho navchannja: perspektyvy, perevaghy ta nedoliky [Tkachuk GV Features of mobile learning: prospects, advantages and disadvantages]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 64, № 2, 13–22. [in Ukrainian].

Blagoev, I., Vassileva, G., & Monov, V. (2021). A Model for e-Learning Based on the Knowledge of Learners. Cybernetics and information technologies, 21 (2), 121–135. Retrieved from https://doi.org/10.2478/cait-2021-0023

Mardarenko, O. V. (2013). Interaktyvni komunikatyvni tekhnologhiji osvity: mobiljne navchannja jak nova tekhnologhija v pidvyshhenni movnoji kompetenciji studentiv nemovnykh VNZ. [Mardarenko OV Interactive communicative technologies of education: mobile learning as a new technology in improving the language competence of students of non-language universities] Informatyka ta matematychni metody v modeljuvanni, 3, #3, 288–293. [in Ukrainian].

Gurevich, R. S., Kademiya, M. Ju., & Umanecjts, V. O. (2018). Innovacijni tekhnologhiji u zakladakh vyshhoji osvity. [Innovative technologies in higher education institutions]. Suchasni informacijni tekhnologhiji ta innovacijni metodyky navchannja u pidghotovci fakhivciv: metodologhija, teorija, dosvid, problemy. Zbirnyk naukovykh pracj, 51b, 11–15. [in Ukrainian].

What is m-learning? Tribal’s Digital Learning Studio. Cambridge, United Kingdom. Retrieved from http://www.m-learning.org/knowledge-centre/whatismlearning/

Koval, T. I. (2011). Interaktyvni tekhnologhiji navchannja inozemnykh mov u vyshhykh navchaljnykh zakladakh [Interactive technologies of teaching foreign languages in hi]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 6 (26). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/546/451. [in Ukrainian].

Valarmathi, K. E. (2011). Mobile Assisted Language Learning. Journal of Technology for ELT, II (2). URL: https://sites.google.com/site/journaloftechnologyforelt/archive/april2011/mobileassistedlanguagelearning.

Bugaychuk, K. L. (2012). Mobiljne navchannja:sutnistj i modeli vprovadzhennja v navchaljnyj proces vyshhykh navchaljnykh zakladiv MVS Ukrajiny [Mobile learning: the essence and models of implementation in the educational process of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Informacijni tekhnologhiji i zasoby navchannja, 1 (27). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/619/480 [in Ukrainian].

Khimchuk, L. (2013). Vykorystannja informacijnykh tekhnologhij v zaghaljnoosvitnikh shkolakh ghirsjkykh reghioniv: trudnoshhi majbutnikh vchyteliv [The use of information technology in secondary schools in mountainous regions: the difficulties of future teachers]. Ghirsjka shkola ukrajinsjkykh Karpat, 8–9, 134–136. [in Ukrainian].

Aqueveque, P., Gutierrez, C. (2017). Monitoring Physiological Variables of Mining Workers at High Altitude. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/7865921/

Sajt “Brytish Amerykan Tobakko” [Website Brytish Amerykan Tobakko]. Retrieved from http://www.bat.ua [in Ukrainian].

Fitchard, K. (2016). Sensing Samsung: The evolution of sensors in the Galaxy S series. Retrieved from https://opensignal.com/blog/2016/02/19/sensing-samsung-the-evolution-of-sensors-in-the-galaxy-s-series

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Дембіцька, С., & Мястковська, М. (2022). ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-05