РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ МАН УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • О. А. Ковальова канд. психол. наук, завідувачка відділу проєктування розвитку обдарованості, Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, koksana400@gmail.com; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0161-4026

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-08

Ключові слова:

інновації в освіті, освітні практики, наукова освіта, спеціалізована освіта наукового спрямування, обдаровані учні.

Анотація

Інтегруючись у європейську науку, українські вчені намагаються привести іноземні терміни і поняття у відповідність до вітчизняних аналогів, що не завжди є легким завданням, оскільки західну термінологію неможливо перекласти дослівно без огляду на місцеву наукову традицію, яка склалася в інших історичних умовах. Зокрема, в Україні вже майже століття функціонує велика державна мережа позашкільних закладів дослідницько-експериментального напряму Мала – академія наук України (МАНУ), яка здійснює освітню діяльність з підготовки майбутніх науковців та винахідників. Масштабів, подібних їй, поки що у світі не існує. Проте, підбираючи еквівалент зарубіжному поняттю, чи можемо ми назвати таку освіту Science education, якщо науковий метод у навчанні застосовується МАНУ не тільки у природничих дисциплінах і міждисциплінарних напрямах, а й у гуманітарних і соціальних предметах? А чи можемо ми, досліджуючи інновації організації, вважати інновацією використання наукового методу, якщо історично в освітній діяльності МАНУ послуговувалися ним завжди? І водночас застосування його під час навчання в загальноосвітніх закладах є інноваційним. У процесі дослідження й ідентифікації інноваційних освітніх практик зазначеної установи нам довелося відповідати на ці запитання і зважати на всі нюанси. Автор представляє результати вивчення інноваційних практик наукової освіти, де останню визначає у ширших рамках, ніж науково-природничу, беручи до уваги усю дисциплінарну різноманітність системи МАНУ, але вважає науково-природничу освіту її основою і джерелом інновацій для цієї організації у контексті відповіді на сучасні виклики життя. У статті визначено сутність понять «наукова освіта», «спеціалізована освіта наукового спрямування», «освітні практики педагога», «інноваційні практики наукової освіти»; розкрито основні характеристики наукової освіти; описано й обґрунтовано сучасні освітні тренди, які є певними напрямами інновацій; наведено засади ідентифікації та приклади перспективних інноваційних практик наукової освіти МАНУ.

Посилання

Kovalova, O. A., Milenina, M. M., Kuzmenko, H. V., Babiichuk, S. M., Dubinina, O. V., Burlaienko, T. I. et al. (2021). Zbirnyk innovatsiinykh praktyk naukovoi osvity uchniv Maloi akademii nauk Ukrainy [Collection of Innovative Practices of the Junior Academy of Sciences of Ukraine in the Field of Scientific Education] O. A. Kovalova (Ed.). Kyiv : Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/727852/ [in Ukrainian].

Andrushchenko, V., & Peredborska, I. (Ed.) (2009). Filosofiia osvity [Philosophy of education]. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Seliverstova, N. A. (2016). Obrazovatelnyye praktiki kak osnovaniya novykh molodezhnykh subkultur [Educational practices as the foundations of new youth subcultures]. Informatsionnyy gumanitarnyy portal “Znaniye. Ponimaniye. Umeniye – Informational humanitarian portal “Knowledge. Understanding. Skill”, 3, 50–54. Retrieved from http://zpu-journal.ru/e-zpu/2016/3/Seliverstova_Educational-Practices/ [in Russian].

Illiakhovа, M. V. (2019). Kreаtyvni prаktyky u bezperervnomu profesiinomu rozvytku nаukovo-pedаhohichnykh prаtsivnykiv [Creative practices in the continuous professional development of research and teaching staff]. Ukrаinskyi pedаhohichnyi zhurnаl – Ukrainian pedagogical journal, 2, 38–45. Retrieved from http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/e62/e62a0bd30e8442c3f68f857895606458 DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-2-38-44 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist : pryiniatyi 4 lyp. 2002 roku № 40-IV [Law of Ukraine On the innovative activity from July 4 2002, № 40-IV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Sadovyi, M. I., Riezina, O. V., & Tryfonova, O. M. (2020). Vykorystannya kompіuternoi hrafiky pid chas navchannya fizyky i tekhnichnykh dystsyplin v pedahohichnykh universytetakh [The use of computer graphics in teaching physics and technical disciplines at pedagogical universities]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 80 (6), 188–206. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3740 Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3740 [in Ukrainian].

Danysko, O. V., & Semenovska, L. A. (2018). Geneza ta suchasnyi zmist poniattia zmishanoho navchannia v zarubizhnii pedahohichnii teorii i praktytsi [Genesis and modern content of blended learning concept in foreign pedagogical theory and practice]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 65 (3), 1–11. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2138 [in Ukrainian].

Horbatiuk, L., Kravchenko, N., Alieksieieva, H., Lipych, V., & Rozumna, T. (2019). Use of Mobile Applications for Foreign Language Lexical Competence Formation. Journal of History Culture and Art Research, 8 (3), 113–124. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2093

Antonenko, T., Kachmar, O., Tsybulko, O., Grachova, T., & Konovalova, M. (2020). Scientific approaches to Postmodern spirituality: theoretical and methodological aspects. Postmodern Openings, (Vol. 11), (Issue 2), (Supl. 1), (Pp. 200–214). Retrieved from https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2684

Silveistr, A. M., Mokliuk, M. O., & Mokliuk, O. O. (2017). Intehrаtsiia znаn yak psykholoho-pedаhohichnа problema [Integration of knowledge as a psychological and pedagogical problem]. Nаukovyi chаsopys NPU imeni M. P. Drаhomаnovа – Scientific journal of NPU named after M. P. Drahomanov, 57, 171–178. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2017_57_26 [in Ukrainian].

Lorraine, Ch. (2011). Natural Curiosity: Building Children’s Understanding of the World through Environmental Inquiry. Ch. Lorraine, D. Leman (Ed.) A Resource for Teachers. Toronto, 170.

Ostenda, A., Nestorenko, T., & Ostenda, J. (2018). Practical education on a higher level in Poland: example of Katowice School of Technology. Naukovi zapysky Berdyanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universitetu. Seriia : Pedahohichni nauky [Scientific notes of Berdyansk State Pedagogical University. Series : Pedagogical sciences]: scientific works collection. (Vols. 1), (pp. 186–190). Berdiansk : BSPU. DOI: 10.31494/2412-9208-2018-1-1

Demchenko, O. P. (2016). Stvorennia kulturno-osvitnoho prostoru dlia rozvytku sotsialnoi obdarovanosti molodi v rehionalnomu konteksti [Creation of cultural and educational space for development of social giftedness of youth in the regional context]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems : scientific works collection. (Vol. 45), (pp. 19–25). Kyiv–Vinnytsia : TOV firma «Planer». Retrieved from https://vspu.net/sit/index.php/sit/issue/view/98 [in Ukrainian].

Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn’t, and what to do about it? Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, (Vol. 10), 1, 4–33. DOI: https://doi.org/10.1108/JRIT-10- 2016-0007

Vincent-Lancrin, S., Jacotin, G., Urgel, J., Kar, S., & González-Sancho, C. (2017). Measuring Innovation in Education. A Journey to the Future. Paris : OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/education ceri/Measuring_Innovation_16x23_ebook.pdf

Ivаniuk, I. V., & Ovchаruk, O. V. (2013). Stvorennia kаtаlohu osvitnikh innovаtsii tа innovаtsiinykh proektiv v Ukrаini : analitychnyi zvit [Creating a catalog of educational innovations and innovative projects in Ukraine: analytical report]. Kyiv. Retrieved from https://edudevelop.org.ua/images/files/analitichniy_zvit_katalog_2013.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-04-17

Як цитувати

Ковальова, О. А. (2022). РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ МАН УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Малої академії наук України, (21-22). https://doi.org/10.51707/2618-0529-2021-21_22-08