Наукові записки Малої академії наук України http://snman.science/index.php/sn <p>Випуск Збірника обумовлюється необхідністю розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір, зокрема – створення простору якісної публічної комунікації вчених і педагогів-практиків Малої академії наук України та її соціальних партнерів, зокрема – вчасного донесення ідей наукової освіти, представлення інновацій в системі роботи МАН, висвітлення результатів НДР.<br />Наукове видання, у якому оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку учнівської молоді, є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів. Редакційна колегія невпинно працює над підвищенням якості видання.</p> uk-UA savchenko_irina@ukr.net (Савченко Ірина / Savchenko Iryna) mykpopov@protonmail.com (Mykyta Popov) Sun, 11 Jul 2021 19:59:10 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ http://snman.science/index.php/sn/article/view/39 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>У статті визначено сутність поняття «соціокультурна компетенція», проаналізовано й описано теоретичні засади її формування та розвитку; досліджено систему роботи з розвитку соціокультурної компетенції студентів і розроблено комплекс завдань з розвитку соціокультурної компетенції здобувачів фахової передвищої освіти. Охарактеризовано лінгвістичний, нелінгвістичний та країнознавчий компоненти соціокультурної компетенції. У нашому науковому доробку ми висновуємо, що структура соціокультурної компетенції складається з комунікативної (балансує наявні мовні форми, які визначаються з опорою на мовну компетенцію комуніканта на тлі певних соціальних функцій), країнознавчої (сукупність знань про країну, мова якої вивчається), лінгвокраїнознавчої (здатність здійснювати міжкультурну комунікацію, що ґрунтується на знаннях лексичних одиниць із національно-культурним компонентом семантики й уміннях адекватного їх застосування в ситуаціях міжкультурного спілкування) та соціолінгвістичної компетенції (здатність використовувати правила делікатного мовлення в спілкуванні). Доведено, що студенти мають знати про географічне розташування й економічне положення, історичний розвиток та особливості культурних цінностей тієї країни, мову якої вони вивчають, щоби володіти іншомовною соціокультурною компетенцією. Так вони розширюють свій кругозір і працюють над адекватним сприйняттям культурних особливостей носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки, етикету і вмінням розуміти та використовувати їх у міжкультурній комунікації, залишаючись при цьому носіями іншої культури. Доведено, що для формування соціокультурної компетенції на заняттях з англійської мови в закладах фахової передвищої освіти студенти мають дізнатися про досягнення національної культури в розвитку загальнолюдської культури і так вступити у діалог культур, викладачі мають використовувати вправи, спрямовані на розвиток таких умінь. </em></span></span></span></p> Ю. В. Лосєва Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/39 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ http://snman.science/index.php/sn/article/view/40 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>У статті проведено моделювання автоматизованої системи обліку робочого часу персоналу з подальшим розробленням і впровадженням його в освітньому закладі. Практика свідчить, що завдяки використанню автоматизованого обліку робочого часу стає ефективнішим управління персоналом, підвищується дисципліна співробітників, на 5–15% економиться фонд оплати праці. Було визначено методи персоніфікованої ідентифікації персоналу, обґрунтовано вибір технічного обладнання та програмного забезпечення для збору даних, розроблено модель обліку робочого часу; розроблено та впроваджено програмне забезпечення для ідентифікації співробітників, фіксування та обліку робочого часу. Для цього на прохідній було встановлено спеціальне устаткування для керування доступом. Співробітники мають при собі спеціальні картки, які дають їм змогу безперешкодно пройти через ці пристрої. Якщо на території декілька пунктів пропуску, то доцільно використовувати комп’ютерну мережу для передачі даних на сервер, де зберігаються всі дані про співробітників. На основі таких даних можуть бути сформовані точні звіти про порушення дисципліни, а також отриманий табель робочого часу. Ідентифікація користувачів є невід’ємним і дуже важливим елементом для будь-якої інформаційної системи. Система ідентифікації і аутентифікації є одним з ключових елементів інфраструктури захисту від несанкціонованого доступу. Завданням систем ідентифікації і авторизації є визначення і верифікація набору повноважень суб’єкта при доступі до інформаційної системи. Однозначним ідентифікатором персони може також виступати штрихкод. Кожному співробітнику видається картка з унікальним штрихкодом, цей код фіксується за особою в базі даних. На кожній контрольній точці пропуску встановлюється сканер штрихкодів. Цю модель з розробленим алгоритмом ідентифікації персони та фіксування проходження контролю було впроваджено в Херсонському політехнічному фаховому коледжі Державного університету «Одеська політехніка».</em></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-size: small;"><span lang="en-US"><em>&nbsp;</em></span></span></p> В. В. Коленко, М. С. Сафонов, О. Є. Яковенко Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/40 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ http://snman.science/index.php/sn/article/view/42 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>У статті розглянуто сутність та основні трактування поняття «когнітивно-комунікативний підхід» (ККП), визначено його характеристики і якості, виявлено особливості його застосування у закладах фахової передвищої освіти (ФПО) України. Окреслено проблему розвитку міжкультурної компетенції як показника сформованості здатності людини ефективно брати участь в іншомовному спілкуванні на міжкультурному рівні. Зазначено, що ґрунтовні знання з іноземної мови необхідні здобувачам освіти політехнічних закладів ФПО для мобільності, подальшого кар’єрного зростання, конкурентоспроможності, спілкування з іноземцями на професійному та особистісному рівнях, розширення світогляду тощо. Авторами статті окреслено ККП як підхід до викладання англійської мови під час процесу очного та дистанційного навчання. Охарактеризовано та систематизовано основні принципи цього підходу, спрямованого на розвиток компетенції вираження комунікативного наміру здобувачів освіти. Уточнено розуміння категоріальних ознак і термінологічного інструментарію когнітивно-комунікативного підходу. Визначено терміни «блог-технологія», «вікі-технологія», «подкаст» та «лінгвістичний корпус». Розглянуто можливості розвитку навчально-пізнавальних умінь і здібностей, які надає кожна зі згаданих технологій викладачам та здобувачам фахової передвищої освіти. Автори описали методико-педагогічну проблему організації й опрацювання навчального матеріалу у процесі формування комунікативно-когнітивної компетентності здобувачів освіти політехнічних закладів ФПО. У статті пропонуються принципи опрацювання навчального матеріалу, які сприяють розвитку мовних компетенцій здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти України. Обґрунтовано соціально обумовлену потребу застосування дистанційних форм навчання як засобу оволодіння навичками самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови.</em></span></span></span></p> Ю. П. Аносова, О. В. Наумкіна, О. П. Сіліщенко Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/42 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ http://snman.science/index.php/sn/article/view/43 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>Актуальною вимогою сучасності є саме дистанційна освіта — можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час. Незалежно від того, яким чином дистанційна освіта реалізується, в різних країнах є свої особливості її використання на рівні середньої та вищої освіти. Такі навчальні програми особливо корисні для багатьох людей, які через фінансові, фізичні або географічні обставини не мають можливості отримати традиційну освіту. Отже, дистанційне навчання дає змогу всім отримати рівний доступ до якісної освіти. Серед інших назв дистанційного навчання використовуються й такі, як «відкрита освіта», «електронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні регулюють права й обов’язки учасників навчального процесу. Дистанційна форма навчання має низку беззаперечних переваг. Зокрема, здобувач освіти може навчатися у зручний для нього час, у звичному оточенні й у відносно автономному темпі. У статті визначено сутність поняття «дистанційна освіта»; виокремлено проблеми, форми та методи взаємодії здобувача освіти з викладачами під час дистанційного навчання. Проведено аналіз і визначено основні переваги дистанційних курсів. Е</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>платформи створені для того, щоб надати можливість українським студентам незалежно від місцезнаходження здобути якісну українську освіту. Авторами представлено узагальнений досвід практичного використання системи управління електронним навчанням (learning management system, LMS) Moodle у навчальному процесі Херсонського політехнічного фахового коледжу Одеського національного політехнічного університету. Також надано рекомендації щодо підвищення ефективності дистанційного навчання, особливу увагу приділено засобам діагностики рівня знань здобувачів освіти. </em></span></span></span></p> Ю. В. Арбузова, Т. Є. Багмет Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/43 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ХЕРСОНЩИНИ http://snman.science/index.php/sn/article/view/44 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>У статті висвітлено сучасний стан розвитку сфери гостинності Херсонщини, а саме — ресторанного бізнесу, в сучасних соціально-економічних, політичних і екологічних формоутворюючих умовах. Також наведено аналіз динаміки розвитку підприємств ресторанного господарства Херсонщини, подано сучасну їх класифікацію та основні тенденції їх розвитку. Здійснення пропонованих наукових досліджень обумовлено важливістю розвитку ресторанного бізнесу в економіці України, зростанням питомої ваги цього бізнесу у ВНП країни та Таврійського краю. Рівень розвитку ресторанного бізнесу є одним з індикаторів оцінки рівня якості життя і привабливості рекреаційних регіонів. Методологічною основою проведення дослідження є сукупність таких наукових методів: узагальнення, аналіз, історичний метод, метод систематизації. Їх застосування дало змогу розкрити протиріччя розвитку ресторанного бізнесу в складних соціально-економічних умовах, визначити й обґрунтувати сучасні тренди розвитку підприємств ресторанного господарства, провести аналіз динаміки розвитку закладів ресторанного господарства в Україні і Херсонській області за 2013–2019 рр. Це дало змогу оцінити основні проблеми розвитку ресторанного бізнесу на Херсонщині. Авторами розглянуто особливості виробничо-торговельної діяльності закладів ресторанного господарства і запропоновано науково</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>практичні підходи щодо організації ефективного управління розвитком підприємств ресторанного господарства на основі виявлених можливостей і ресурсів. У пропонованому дослідженні систематизовано інформацію щодо основних закладів ресторанного господарства обласного центру — Херсона і міст області, виокремлено концепції закладів ресторанного господарства, які користуються найбільшою популярністю серед відпочивальників, туристів, гостей і місцевого населення. Результати дослідження допомогли виявити основні адаптаційні механізми подальшого функціонування підприємств ресторанного господарства і визначити основні перспективи розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах цивілізаційних змін української економіки.</em></span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em> </em></span></span></span></p> Т. В. Шепель, А. М. Живець Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/44 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА WEB-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ РОБОТИ АКТИВУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ http://snman.science/index.php/sn/article/view/45 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>З огляду на стрімкий розвиток інтернет-технологій, участь комп’ютерів у майже будь-якому аспекті життя людини й дедалі більші можливості вільно та з користю витрачати свій час, суспільство поступово переходить до вирішення важливих питань через сучасні гаджети з доступом до мережі Інтернет. Державна влада запроваджує різні форми електронної діяльності у своїй практиці, як-от: е</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>демократія, електронне урядування, розширення обізнаності громадян щодо актуальних проблем політики, програм, законодавчих нововведень, створення можливості для консультування громадян та їх участі в процесі ухвалення рішень через Інтернет, а також активно займається питанням електронних виборів. Держава обрала курс на е</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>демократію, вона стає безпосереднім інструментом демократизації і розвитку суспільства в інформаційному напрямі, тож дуже важливо створити належні умови для волевиявлення громадян. Один зі шляхів упровадження е</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>демократії — «електронне голосування», яке можна охарактеризувати як фіксацію волі виборців з використанням електронних технологій, що охоплює як сам процес голосування, так і процес автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронних пристроїв і спеціального програмного забезпечення. Без зайвих витрат часу будь-яка особа, коли їй зручно, може здійснити власне волевиявлення за допомогою електронного голосування і сучасних гаджетів. У статті розглянуто питання розроблення системи електронного голосування, яка реалізована за допомогою клієнт-серверної web-орієнтованої системи з елементами аналізу. Web-система являє собою розподілену інформаційну систему з уніфікованим інтерфейсом доступу до даних, базованому на використанні низки відкритих стандартів. Проаналізовано можливості, шляхи і переваги використання електронного голосування під час вибору голів студентського самоврядування, описано основні засади, на яких має бути побудована електронна виборча система. Електронне голосування визначається як процедура здійснення волевиявлення з використанням електронних засобів і як автоматизований процес підрахунку голосів. Створено програму для проведення виборів голів студентського самоврядування на основі багатошарової клієнт-серверної архітектури з елементами web-застосування. Етап розроблення архітектури програмної системи є дуже важливим, оскільки на цьому етапі визначаються принципи роботи системи, інтерфейси користувача, всі компоненти системи і зв’язки між ними. У процесі розроблення пропонованої системи основний акцент зроблено на побудові архітектури застосунку і прикладу клієнтської частини, що демонструє його можливості, зрозумілий користувачеві інтерфейс, а також має високу швидкодію. Використання обраних технологій дало змогу виконати поставлене завдання повною мірою і створити основу для зручного розширення функціоналу. </em></span></span></span></p> В. М. Левицький, Н. Ю. Рогоцька Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/45 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) http://snman.science/index.php/sn/article/view/46 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>У статті розглянуто проблеми реалізації електронних петицій на місцевому рівні. Світовий досвід запровадження інституту електронної петиції як засобу демократичної розбудови держави свідчить, що такі петиції стали дієвим інструментом спілкування з владою, вони дають владі можливість налагодити відкритий, якісний діалог із суспільством за допомогою інформаційних технологій, що роблять ближчими до громадян структури держави. Актуальність досліджуваної у статті проблеми зумовила комплексний аналіз її складових і узагальнення наявних у науковому просторі підходів до визначення дефініції та природи електронної петиції, її місця в сучасному соціально-політичному полі України з огляду на побудову демократичного суспільства в нашій державі, а також проблем щодо реалізації електронної петиції як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Емпіричні дані аналізу електронних петицій Лисичанської міської ради відповідно до Єдиної системи місцевих петицій та анкетування й інтерв’ю з мешканцями міста свідчать: по-перше, що пріоритетними є проблеми «благоустрій та будівництво» й «транспорт і дороги»; по-друге, про низький рівень залученості мешканців м. Лисичанська до вирішення питань державного управління на місцевому рівні. Останнє зумовлено дефектами електронних петицій (мета петиції сформульована нечітко й розміщена не на самому початку; петиції написані з порушенням правил орфографії та граматики; петиції мають амбітний характер і є нереальними) і недостатньою обізнаністю населення про існування сервісу останніх.</em></span></span></span></p> С. О. Вовк, О. Д. Морозов Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/46 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МАСОВОГО БАЛАНСУ ГАЗІВ‑РЕАГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ УТВОРЕННЯ ІОНО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ http://snman.science/index.php/sn/article/view/47 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>Забезпечуючи збільшення працездатності металорізального інструменту, можна значно підвищити продуктивність механізованої праці, тим самим знизити витрати на закупівлю нового інструменту і заощадити на інші супровідні технологічні складові. У процесі експлуатації різального інструменту основне навантаження передається на його робочу частину, це, як правило, призводить до часткового зносу або повного руйнування площин і різальних крайок. Існує низка технологій обробки робочих поверхонь, яка надає їм додаткового зміцнення, найбільш результативним з яких є спосіб нанесення на поверхню різального інструменту спеціальних покриттів. З урахуванням специфіки протікання процесів формування покриттів їх можна розділити на три основні групи [1]. До першої групи належать методи, при яких формування покриттів здійснюється переважно за рахунок дифузійних реакцій між насичуючими елементами i структурами інструментального матеріалу. До другої групи належать методи формування покриттів з комплексного механізму. До третьої групи можна віднести методи формування покриттів за рахунок хімічних і плазмохімічних реакцій потоку частинок одночасно в обсягах простору, що безпосередньо прилягає до насичуючих поверхонь інструментальної основи. Однією з таких технологій є метод КІБ (конденсація й іонне бомбардування), що належить до методів фізичного осадження покриттів. Найбільш характерною особливістю покриттів, одержуваних цим методом, є відсутність перехідної зони між покриттям і інструментальним матеріалом. Це дає можливість отримувати комплекс властивостей на робочих поверхнях інструменту, не погіршуючи його вихідних властивостей. Статтю присвячено питанням підвищення ефективності іонно-плазмових технологій шляхом розроблення і впровадження автоматизованої системи аналізу й управління масовим балансом газів</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>реагентів в умовах подачі кількох газів. Отже, вдосконалення технології нанесення покриттів на робочі поверхні різального інструмента, а саме — ефективне управління процесом нанесення іонно-плазмових покриттів з упровадженням автоматизованої системи аналізу й управління масовим балансом газів</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>реагентів в умовах подачі кількох газів, є актуальним завданням.</em></span></span></span></p> К. В. Дядюн Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/47 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000 КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» http://snman.science/index.php/sn/article/view/48 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.42cm;" align="justify"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>Представлена Концепція міжнародної конкурсної діяльності Національного центру «Мала академія наук України», яка спрямована на розбудову системи відбору та підготовки української молоді до успішної участі в міжнародних наукових та науково</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>технічних конкурсах. Розробляючи представлену тут Концепцію (яка може розглядатися як проєкт, відкритий для обговорення і внесення можливих змін), автори використовували міжнародні стандарти і власний досвід особистої участі й організації участі українських школярів у національних і міжнародних наукових та науково</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>технічних конкурсах. Обговорюються ключові положення Концепції, а також її основні компоненти й аспекти, зокрема: вибір міжнародних конкурсів для участі; національні наукові та науково</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>технічні конкурси як ресурсні заходи для відбору на міжнародні конкурси; організація суддівства (журі) на національних змаганнях; оцінка проєктів та відбір учасників для міжнародного рівня; національна координація; передконкурсні тренінги для українських учнів та ін. Положення Концепції є основою для розроблення ефективних освітніх програм конкурсного відбору, планування та реалізації заходів підготовки, що будуть сприяти високим здобуткам обдарованої молоді України на світовому рівні. Окреслені конкретні рекомендації, правила і порядок організації участі українських учнів у міжнародних наукових та науково</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA">‑</span></span></span><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="uk-UA"><em>технічних конкурсах.</em></span></span></span></p> Н. І. Поліхун, Н. Т. Мосякіна, К. Г. Постова Авторське право (c) 2021 Наукові записки Малої академії наук України https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://snman.science/index.php/sn/article/view/48 Sun, 11 Jul 2021 00:00:00 +0000