Вимоги до тез доповідей

     Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше чотирьох. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше 3 сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; поля: всі 20 мм; вирівнювання за шириною.
     Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва закладу освіти / установи, організації, населеного пункту, електронна пошта автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді.
     Посилання на джерела у тексті – у квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Структура тез доповіді: вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження); мета, методи і підходи; основні результати; висновки. Редакційна колегія має право відмовити в публікації тез, що не відповідають наведеним вище вимогам або поданим несвоєчасно.
     Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез. Тези вважаються прийнятими після надходження на електронну пошту учасника підтвердження від організаційного комітету Форуму.