Архіви

 • Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії
  2023

  Матеріали збірника репрезентують тези доповідей учасників
  V Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму
  «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, страте-
  гії», які присвячені осмисленню теоретичних і методичних принци-
  пів забезпечення результативної діяльності закладів освіти; проблем
  цифровізації освіти, шляхів та засобів формування ефективного вір-
  туального простору для розв’язання актуальних освітніх проблем;
  питань трансдисциплінарних напрямів наукового мислення; векто-
  рів особистісного і професійного розвитку педагога, наукового по-
  тенціалу та перспектив впровадження STEM-освіти тощо. Тези до-
  повідей зорієнтовано на узагальнення, систематизацію теоретичних
  положень, а також на впровадження їх в освітню практику, на вико-
  ристання інноваційних концепцій, застосування експериментальних
  розробок у процесі наукової та освітньої діяльності.

  Матеріали форуму адресовано науковцям, учителям, здобувачам
  наукових ступенів, студентам, а також усім, хто цікавиться проблема-
  ми сучасної освіти в аспекті формування оптимальних умов для
  успішної самореалізації.

 • Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії
  2019

  Збірник матеріалів Першого Всеукраїнського відкритого науково-практичного форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» містить тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу, що відбувся 10–13 жовтня 2019 року у м. Одесі. Висвітлюються актуальні питання становлення освітньої галузі України в умовах інформаційного суспільства.

  Збірник має стати цікавим для працівників і здобувачів освіти, а також всім тим, хто знаходиться в процесі інноватизації освітньої галузі України. Автори доповідей у збірнику відповідають за релевантність і достовірність наданих в тезах інформаційних даних

 • Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії
  2020

  Збірник містить тези доповідей учасників Другого Всеукраїнського відкритого науково практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», що присвячуються основним тенденціям розвитку освітньої галузі, проблемам, що постали перед освітянською спільнотою через пандемію COVID-19. Збірник призначено для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів закладів вищої освіти, фахівців-практиків.

  Автори доповідей відповідають за релевантність і достовірність наданих у тезах інформаційних даних.