2023: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії

					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали збірника репрезентують тези доповідей учасників
V Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму
«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, страте-
гії», які присвячені осмисленню теоретичних і методичних принци-
пів забезпечення результативної діяльності закладів освіти; проблем
цифровізації освіти, шляхів та засобів формування ефективного вір-
туального простору для розв’язання актуальних освітніх проблем;
питань трансдисциплінарних напрямів наукового мислення; векто-
рів особистісного і професійного розвитку педагога, наукового по-
тенціалу та перспектив впровадження STEM-освіти тощо. Тези до-
повідей зорієнтовано на узагальнення, систематизацію теоретичних
положень, а також на впровадження їх в освітню практику, на вико-
ристання інноваційних концепцій, застосування експериментальних
розробок у процесі наукової та освітньої діяльності.

Матеріали форуму адресовано науковцям, учителям, здобувачам
наукових ступенів, студентам, а також усім, хто цікавиться проблема-
ми сучасної освіти в аспекті формування оптимальних умов для
успішної самореалізації.

Опубліковано: 2024-02-25

Весь випуск