IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTION DEVELOPMENT MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL LOGISTICS

Authors

  • L. M. Serheieva D. Sc. in Pedagogy, Professor, Head of the Vocational and Higher Education Department of the Postgraduate Education, Central Institute of SIHE “University of Education Management”, Kyiv, Ukraine, [email protected]; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7177-3014
  • S. M. Mykytіuk Director, Regional Center of Vocational Schooling and Training in Chernivtsi region, specialist of the highest category, teacher-methodist, Chernivtsi, Ukraine, [email protected]; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9168-1187

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-12

Keywords:

educational logistics, educational services, market of educational services, management of development of Vocational School, educational-logistic system, logistic flow.

Abstract

The article presents the results of the study, which is carried out in accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 21.05.2019 № 693 “On conducting an all-Ukrainian experiment on “Management of development of professional (vocational and technical) education on the basis of pedagogical logistics” on the basis of the Training and Methodological Center for Vocational Education in Chernivtsi region, Chernivtsi Higher Vocational School of Radio Electronics, Chernivtsi professional lyceum of services in 2019‒2022. The authors focus on the clarified concepts of “educational service”, the laws of logistics service, its principles, the basics of the market of educational services as a complex education, conditions and parameters of logistics activities. The logistics system of management of the institution of professional (vocational-technical) education, examples of designing educational and logistics systems in the educational process based on the results of a pedagogical experiment at the national level are highlighted. In the course of experimental work, the authors found that the logistics process of managing the development of Vocational School is aimed at servicing the movement of different types of flows (service, integrated with financial, material, information flow, personnel flow associated with knowledge and health flows) for the purpose of directed managerial influence on their parameters, and their clear focus on the production of knowledge through the use of intellectual potential. That is why there is the opportunity to consider the logistics system as a subsystem for managing the development of Vocational School. The vision of the researched problems formed in the course of experimental work allowed the authors to fill in the logistics flow management system in the presented conceptual model of the process of implementation of the logistics flow management system in the activity of modern Vocational School.

References

Shumik, I. V. (2020). Navchannia u zakladakh profesiinoi osvity v umovakh karantynu. Vyklyky ta rishennia [Training in vocational schools in quarantine. Challenges and solutions]. Materialy serpnevoi konferentsii MON Ukrainy – Proceedings of the August conference of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/10%20prezi%20shymik.pdf [in Ukrainian].

Trubych, S., & Maikovych, T. (2003). Formuvannia ta rozvytok rynku osvitnikh posluh yak peredumova vkhodzhennia Ukrainy v YeS (deiaki pidkhody do utochnennia poniatiinoho aparatu doslidzhennia) [Formation and development of the market of educational services as a prerequisite for Ukraine’s accession to the EU (some approaches to clarify the conceptual apparatus of the study)]. Visnyk TANH – Bulletin of TANE, 5/1, (pp. 145–150) [in Ukrainian].

Ruda, M. V. (2012). Perspektyvy vprovаdzhennia osvitnoi lohistyky v Ukrаini [Prospects for the implementation of educational logistics in Ukraine]. Visnyk Nаtsionаlnoho universytetu “Lvivskа politekhnikа” – Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 749, (pp. 71–77). Lviv [in Ukrainian].

Livshits, V. L. (2007). Pedagogicheskaya logistika [Pedagogical logistics]. Sb. Polisvetye, 1, (pp. 72–79) [in Russian].

Bratko, M. (2017). Konkurentospromozhnist vypusknyka yak pokaznyk yakosti osvitnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Competitiveness of the graduate as an indicator of the quality of the educational environment of the higher educational institution]. Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy – Quality management in education and industry: experience, problems and prospects : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of prof. P. Stolyarchuk. (pp. 40–41). Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Sklyarova N. Yu. (2012). K voprosu ob obrazovatelnoy logistike [On the issue of educational logistics]. Gumanitarnyye i sotsialnyye nauki – Humanities and social sciences, 5, (рр. 324–330) [in Russian].

Dybach, I. L. (2019). Rol ta zmist osvitnikh posluh v umovakh sotsializatsii ta informatyzatsii ekonomiky [The role and content of educational services in terms of socialization and informatization of the economy]. Biznes Inform – Business Inform, 7, (pp. 115–122) [in Ukrainian].

Viniarska, M., Demska, Yu., Kukhar, O., & Ohorodnyk, M. (2017). Zabezpechennia yakosti nadannia lohistychnykh posluh [Ensuring the quality of logistics services]. M. M. Mykyichuk (Eds.), Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy – Quality management in education and industry: experience, problems and prospects : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of prof. P. Stolyarchuk, p. 44. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity “Suchasna profesiina (profesiino-tekhnichna) osvita” na period do 2027 roku [The concept of implementation of state policy in the field of professional (vocational) education “Modern professional (vocational) education” for the period up to 2027]. (2019, June 12). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Zaburanna, L. V., & Kulik, A. V. Upravlinnia lohistychnoiu systemoiu pidpryiemstva [Management of the logistics system of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Effective economy. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3861 [in Ukrainian].

Modeli systemy osvity v suchasnomu sviti [Models of the education system in the modern world]. Navchalni materialy onlain – Training materials online. Retrieved from https://pidruchniki.com/15941024/pedagogika/modeli_sistemi_osviti_suchasnomu_sviti [in Ukrainian].

Kinakh, N. (2020). Lohistychni pidkhody v systemi neperervnoi osvity [Logistics approaches in the system of continuing education]. Psykholoho-pedаhohichnyi suprovid fakhovoho zrostannia osobystosti v systemi neperervnoi profesiinoi osvity – Psychological and pedagogical support of professional growth of the individual in the system of continuing professional education : Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference. (рр. 166–167). Berdiansk : Berdianskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet [in Ukrainian].

Published

2022-06-10

How to Cite

Serheieva , L., & Mykytіuk S. (2022). IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTION DEVELOPMENT MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL LOGISTICS. Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, (1(23), 101–109. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-23-12