METHODS FOR FORMATION OF AN INNOVATIVE AREA OF RESEARCH IN MULTILINGUAL EDUCATION

Authors

  • M. I. Sadovyi D. Sc. in Pedagogy, Professor, Associate Professor of the Department of Natural Sciences and their Teaching Methods, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine, [email protected]; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
  • O. M. Tryfonova D. Sc. in Pedagogy, Professor, Associate Professor of the Department of Natural Sciences and their Teaching Methods, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine, [email protected]; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
  • I. V. Verhun Graduate student of the Department of Natural Sciences and their Teaching Methods, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Kropyvnytskyi, Ukraine, [email protected]; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3866-9597

DOI:

https://doi.org/10.51707/2618-0529-2023-26-10

Keywords:

polylingual education, bilingual education, innovative method, educational environment, subject-oriented model.

Abstract

The article is devoted to the study of the important problem of outlining the theoretical foundations and determining the methodological foundations of polylingual education of education seekers. The study of the evolution of the formation of the polylingual education system is given. During the study of the state of development of multilingual education at the current stage, a number of contradictions between the theoretical conclusions of researchers and practice were revealed. The authors of the article see that the task, first of all, consists in the formation of a structural and logical scheme of the model of multilingual education, which contains blocks: language approaches to the organization of education, the concept of multilingual education; components of the didactic model of multilingual education, components of adapted social experience, methodical provision of multilingual education, the European system of language competence, principles of polylingual education. The principles of the model make it possible to build a foreign language subject-professional learning environment that includes indicators of the concept of multilingual learning, components of the didactic model of multilingual learning, and components of adapted social experience. The study showed that methodical support of multilingual education covers a wide range of indicators. Natural sciences are aimed at knowledge of Nature. Their means and scientific knowledge form the components of the intellectual development of the individual. As a whole, the natural sciences, their linguistic stereotypes, together with mathematical modeling methods and digital technologies penetrate all general scientific, technical and special disciplines. Much of the terminology and symbols are international. Therefore, a teacher who knows a “natural and scientific foreign language” has a wide range of communication in the professional sphere. In general, the proposed system can be used for the theoretical justification of the innovative method of learning subjects in another language in institutions of general secondary education, institutions of higher education.

References

Ivanenko, S. V. (2019). Bilinhvalne navchannіa yak instrument opanuvannіa spetsialnykh znan studen­tamy nemovnykh spetsialnostei [Bilingual education as a tool for mastering special knowledge by stu­dents of non-language majors]. Pedahohika formu­vannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoos­vitnii shkolakh — Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 67 (1), 39–43. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.67-1.8 [in Ukrainian].

Sytnіakivska, S. M. (2018). Teoriia i metodyka pidho­tovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery na bilinhvalnii osnovi v umovakh universytetu [Theory and methodology of training social specialists on a bilingual basis in university conditions]. Zhytomyr : Vyd. O.O. Yevenok [in Ukrainian].

Vienievtseva, Ye. V. (2015). Vykhovannia bilinhvalnoi kultury spilkuvannia studentiv vyshchykh pedaho­hichnykh navchalnykh zakladiv [Education of bilin­gual communication culture of students of higher pedagogical educational institutions]. Extended ab­stract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Biletska, I. (2012). Dvomovna osvita u serednikh navchalnykh zakladakh SSHA: istoriіa stanovlen­nіa [Bilingual education in secondary educational institutions of the USA: the history of formation]. Naukovi zapysky — Scientific notes, 104 (2), 14–18 [in Ukrainian].

Bondarenko, L. I. (2017). Bilinhvalne navchannіa yak nevidіemna skladova pidhotovky fakhivtsiv fi­zyko-matematychnykh spetsialnosteі [Bilingual training as an integral component of the training of specialists in physical and mathematical specialties]. Rozvytok intelektualnykh umin i tvorchykh zdibnostei uchniv ta studentiv u protsesi navchannia dystsyplin pryrodnycho-matematychnoho tsyklu “ITM plіus — 2017” — Development of intellectual skills and creative abilities of pupils and students in the process of learning the disciplines of the science and mathe­matics cycle “ITM plus — 2017”. (Pр. 72–74). Sumy [in Ukrainian].

Kovalchuk, A. O. (2010). Iz dosvidu vykladannіa bilinhvalnykh dystsyplin maibutnim mahistram u provintsiinomu VNZ [From the experience of teach­ing bilingual disciplines to future masters in a pro­vincial university]. Visnyk KhNU — KhNU Bulletin, 16, 108–114 [in Ukrainian].

Husak, A., & Kovalchuk, A. (2011). Bilinhvalnyі pid­khid do vykladannіa fizyky u suchasniі shkoli [Bilingual approach to teaching physics in a modern school]. Ridna shkola — Native school, 10, 48–50 [in Ukrainian].

Martynova, R. Yu. (2012). Sutnist i struktura pro­tsesualnoi intehratsii profesiinoi ta inshomovnoi movlennievoi diialnosti [The essence and struc­ture of procedural integration of professional and foreign language speech activity]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriіa: Filolohiіa — Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Philology 4, 63–69 [in Ukrainian].

Zozulіa, I. Ye. (2017). Bilinhvalne navchannia v konteksti suchasnykh intehratsiinykh kontseptsii osvity [Bilingual education in the context of mod­ern integration concepts of education]. Materialy XLVI nauk.-tekhn. konf. pidrozdiliv VNTU — Proceed­ings of the XLVI Scientific and Technical Conference of VNTU divisions. Vinnytsia. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2186 [in Ukrainian].

Serdіuk, N. Yu., & Marchenko, N. M. (2016). Suchas­ni hadzhety v umovakh trylinhvalnoho navchannіa maіbutnikh uchyteliv inozemnykh mov [Modern gadgets in conditions of trilingual training of future teachers of foreign languages]. Molodyi vchenyi — Young scientist, 12.1, 535–539. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12.1_126 [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (Eds.). (2003). Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Pan-European recommendations on language education: study, teaching, evaluation]. Kyiv : Lenvit [in Ukrainian].

Sulym, V. (2018). Multifaceted dimensions of in­tegration in teaching English for natural sciences. Advanced Education, 10, 32–39.

Oblasnyi derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblas­ti [Regional State Archive of Kirovohrad Region]. Fond № 242: I. Ye. Tamm [in Ukrainian].

Anisimova, A. I., & Popova, I. S. (Eds.). (2016). Movne rozmaittia suchasnoho svitu [Linguistic diversity of the modern world]. Vol. 3. Dnipro : LIRA [in Ukrainian].

Published

2023-08-12

How to Cite

Sadovyi, M. I., Tryfonova, O. M., & Verhun, I. V. (2023). METHODS FOR FORMATION OF AN INNOVATIVE AREA OF RESEARCH IN MULTILINGUAL EDUCATION . Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, (1(26), 80–87. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2023-26-10